Stadgar

Målsättning

Föreningens övergripande mål är att lämna medel för vård, uppfostran och utbildning till barn och unga som bor på något av de tre barnhemmen C.S.I. Home of Abundant Life i Chingleput (Tamil Nadu), Pandita Ramabai Mukti MISSION i Kedgaon (Maharashtra) och Vimala Orphanage, MARTHANDAM (Tamil Nadu).

Verksamheten kan även utökas med nya projekt som styrelsen godkänt.

Verksamheten ska vara politiskt och religiöst obunden och lämna bidrag oberoende av politik, religion eller härstamning.

Barn och Framtid ska lämna medel till projekt på eller i anslutning till barnhemmen.

Föreningen verkar för att öka människors tolerans både i Sverige och i Indien genom arbetet med barnen på barnhemmen.

Genom att uppfylla dessa mål verkar föreningen för att skapa respekt för människovärdet och att förhindra och lindra mänskligt lidande.

§ 1 Föreningens namn är Barn och Framtid.

Medlemskap
§ 2 Rätt att bli medlem i föreningen har var och en som önskar delta i föreningens verksamhet.

§ 3 Medlem ska årligen betala den medlemsavgift som fastställs vid årsmötet. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

§ 4 Medlem som motverkar föreningens syfte och mål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Årsmöte
§ 5 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 6 Vid föreningens årsmöte har närvarande medlemmar rösträtt med en röst per medlem. För att få rösta krävs att medlemsavgiften för gällande år är betald.

§ 7 Som årsmötets beslut gäller, om inget annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har stötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval avgör lottdragning.

§ 8 Årsmötet ska hållas under mars månad.

§ 9 Extra årsmöte hålls då föreningens ordinarie årsmöte så beslutar, då styrelsen finner skäl därtill eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så begär. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på möte framställs till styrelsen.

§ 10 Motion till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 15 januari.

§ 11 Proposition till årsmötet ska av styrelsen vara framlagd senast 31 januari.

§ 12 Kallelse till årsmötet ska ske minst fyra veckor före årsmötet via brev eller e-post. Aktuella handlingar ska finnas på hemsidan senast 2 veckor före årsmötet.

§ 13 Årsmötet ska behandla:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsperson.
 5. Val av två rösträknare.
 6. Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts.
 7. Godkännande av röstlängd.
 8. Fastställande av dagordningen.
 9. Behandling av verksamhetsberättelsen.
 10. Behandling av räkenskaperna för föregående år.
 11. Revisionsberättelsen.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Budget för gällande verksamhetsår.
 14. Redovisning av fadderbarnsverksamheten
 15. Val av ordförande för ett år.
 16. Val av styrelse.
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
 18. Val av valberedning bestående av två personer på ett år.
 19. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande kalenderår.
 20. Behandling av motioner.
 21. Behandling av propositioner.
 22. Övriga frågor.
 23. Avslutning.

§ 14 Föreningens styrelse handlägger verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och vid årsmöte/extra årsmöte fattade beslut.

§ 15 Styrelsen består av sju ledamöter. Ordförande utses av årsmötet och väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år. Vid första valet till styrelse väljs tre ledamöter på ett år och tre på två år. Därefter väljs tre ledamöter varje år. Fyllnadsval gäller för ett år.

§ 16 Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet. Om röstningen utfaller jämt har ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten vid lika röstetal.

§ 17 Vid sammanträde ska föras protokoll som ska godkännas av ordförande och justeringsperson.

§ 18 Styrelsen sammanträder så ofta som omständigheterna kräver dock minst två gånger om året.

§ 19 Styrelsen beslutar om vilka projekt föreningen avser att stödja.

§ 20 Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden har hedersledamot som tidigare varit styrelsens ordförande.

Räkenskaper
§ 21 Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår.

§ 22 Föreningens tillgångar består av medlemsavgifter, donationer, testamente, behållning av lotterier och basar samt insamlade medel vid olika arrangemang. Tillgångar som tillfallit föreningen betalas inte tillbaka till givaren.

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Barn och Framtid för särskilda ändamål får endast användas för detta ändamål i verksamhet i enlighet med föreningens syfte.

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Barn och Framtid utan att särskilda villkor föreskrivits för deras användning får endast av användas för verksamhet som bedrivs i enlighet med Barn och Framtids syfte.

§ 23 Fadderavgiften är en särskild tillgång som förvaltas separat tills de betalas ut till respektive barnhem.

§ 24 Erhållna medel för särskilda projekt förvaltas separat.

§ 25 Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

Ändring av stadgarna
§ 26 Årsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar. Beslut ska ske med tre fjärdedelars majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. Ändringsförslag ska delges medlemmarna i enlighet med § 11.

Upplösning
§ 26 Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet och ett därpå följande extra årsmöte vilka hålls med minst tre månaders mellanrum. Beslutet är giltigt vid minst tre fjärdedelars majoritet vid de två på varandra följande mötena. Förslag till föreningens upplösning ska finnas med i kallelsen till årsmötet.

§ 27 Föreningens kvarvarande medel fördelas av styrelsen till verksamheten.

Reviderad och beslutad vid årsmöte den 20 mars 2021.

Denna ersätter tidigare Stadga som antogs vid årsmötet 12 mars 2016.