Vimala Orphanage, Marthandam

Barnhemmet i Martandam grundades på 1960-talet. Barnhemmet drivs av den katolska Orden ”Daughters of Mary” där systrarna lever under samma förutsättningar som flickorna på hemmet.

Orsaken till att barnhemmet grundades i Martandam var det ökande antalet föräldralösa barn och barn med ensamstående föräldrar, som inte hade möjlighet att försörja sina barn. Eftersom systrarna huvudsakligen arbetar i slummen och i områden där befolkningen är mycket fattig, finner de många barn och familjer i bedrövliga situationer.

Utöver detta barnhem finns det ytterligare fyra inom en radie av 10 mil. Dessa driver samma typ av verksamhet, varav fyra är avsedda för flickor och ett för pojkar. Som ansvarig för alla hemmen står den katolska Orden ”Daughters of Mary” och de drivs av nunnor och munkar. Utöver Conventet och barnhemmet i Martandam, har systrarna också ansvar som rektor och lärare i den engelska skolan som ligger i anslutning till barnhemmet. Här går det fler än fjortonhundra elever. I denna skola går inte barnhemmets barn. De är inskrivna i den allmänna Tamilska skolan, där elevavgifterna är lägre. Den engelska skolan genererar inkomster till Conventet så att det är möjligt för dem att driva barnhemmen.

Barnhemmet i Martandam har kapacitet att ta hand om ungefär etthundra barn. Under senare tid har man insett att barnen som skrivs in på barnhemmet bör vara så unga som möjligt, eftersom de som levt länge på gatan eller under svåra sociala förhållanden, har stora svårigheter att följa regler. De har varit självständiga för länge för att kunna anpassa sig till livet i ett barnhem.

Försörjning
Ekonomiskt stöd till barnhemmet kommer i huvudsak från tre håll: (a) utländska organisationer, bland andra Barn och Framtid, (b) Indiska staten och (c) Katolska kyrkan.

När en organisation i Indien får support från Indiska staten innebär det att myndigheten när som helst och oannonserat kan komma och inspektera barnhemmet för att förvissa sig om att allt sköts på rätt sätt. Inspektörerna kontrollerar att all bokföring är i ordning, att registrering av de intagna barnens uppgifter stämmer, att alla barn som är inskrivna är närvarande varje dag, att maten som serveras är näringsriktig och att det är barnen som äter den och inte någon utomstående. Även anställda som är registrerade på barnhemmet kontrolleras så att ingen utomstående som inte har tillstånd uppehåller sig eller bor på området. Barnhemmet har krav på sig att upprätta bokföring som ska revideras av auktoriserad revisor varje år.

Sponsorpengarna från Sverige går in i den allmänna budgeten och tas emot av en kassör i Provincial House, som överlämnar dem till barnhemmet för löpande kostnader. Alla extrapengar från faddrarna, till exempel till födelsedagar eller julklappar, går direkt till barnen.

Dagliga rutiner för barnen
På barnhemmet har de äldre barnen som sina dagliga uppgifter att hjälpa de yngre med olika sysslor. Kl. 05.30 på morgonen väcks barnen, städar sin sovhall och tvättar sig själva. En halvtimme senare, kl 06.00 har de några minuters enskild bön följt av en morgonbön i kyrkan på området fram till kl 07.00. När barnen kommer från kyrkan är de uppdelade i mindre grupper enligt ett roterande schema där varje grupp har sina uppgifter t.ex. städa olika rum i huset, förberedelser i köket för frukost och middag, skala grönsaker, rensa fisk, städa hygienutrymmen med mera. Dessa aktiviteter pågår till frukosten som serveras ungefär kl. 08.30.

Efter frukosten gör sig flickorna redo för att gå till skolan omkring 09.30. Barnen är i skolan från 10.00 fram till omkring kl. 16.00 När de kommer tillbaka från skolan får de eftermiddagste med kex. Fram till kl. 16.30 har de fritt för lek, sång, dans eller bara vila. Alla barnen på barnhemmet är utrustade med en hink och kl. 17.30 går alla till floden för att tvätta sina kläder. I synnerhet i dessa uppgifter hjälper de äldre barnen de yngre. Efter tvättbestyren är barnen lediga till 19.30 och de som vill kan stanna vid floden för att bada eller leka. Under tiden vid floden är alltid någon av de anställda vuxna med av säkerhetsskäl.

Exif_JPEG_PICTURE

Efter kl 19.30 har barnen en timmes läxläsning följt av middag och därefter går de mindre barnen till sängs. De äldre barnen är uppe ytterligare en timme för läxläsning om de önskar. Målet är att alla barn ska vara i säng kl. 22. De flesta av barnen är mycket ivriga att göra sina läxor under sin fria tid och den schemalagda tiden för läxläsning ökar när examenstiderna närmar sig.

Framtiden
Efter tolfte året i skolan, det år då barnen fyller 17 år, har de som regel någon önskan för framtiden. Vad som kan göras beror på deras resultat. Barnhemmet måste erbjuda ungdomarna någon typ av yrkesutbildning, naturligtvis har inte alla möjligheter till högre studier beroende på deras betyg. Högre utbildning kräver också att till exempel faddrar i viss omfattning är villiga att stå för en högre månadskostnad. De som inte klarar högre teoretisk utbildning får oftast praktisk utbildning i till exempel sömnad eller matlagning. I specifika fall när en flicka har höga poäng och speciella förutsättningar för högre studier, kan Katolska kyrkan gå in som sponsor. Barnhemmet strävar alltid efter att förbereda flickorna så att de, när de lämnar barnhemmet oavsett vilken utbildning de har fått, ska kunna klara sig utan att vara beroende av en man för att överleva.

När en flicka som är inskriven på barnhemmet önskar gifta sig måste brudgummen godkännas av ledningen för barnhemmet, han måste till exempel vara kristen, leva ett redbart liv, ha en säker inkomst och ha möjligheter att försörja flickan om och när hon blir gravid. Även om hemgift i dagens läge officiellt är förbjuden i Indien existerar den och är oftast orsak till om ett äktenskap kan komma till stånd eller inte. Barnhemmet har sista ordet beroende på att det är de som skall betala hemgiften för flickan. Naturligtvis finns ett annat alternativ, men detta har hittills inte prövats; nämligen det att flickan lämnar barnhemmet och ingår äktenskap efter sin egen vilja och sitt eget tycke.