Värdegrund

Föreningen Barn och Framtid 2013

I vårt arbete att ta fram ett tydligt syfte har vi utgått ifrån att detta ska vara ett så kallat SMART mål. Det vill säga: Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt och Tidsbestämt.
Mål:
Att stödja utsatta och ekonomiskt missgynnade barn på de tre barnhemmen C.S.I Home of Abundant Life i Chingleput, Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon och Vimala Orpanhage i Marthandam. Genom en trygg och säker miljö samt gedigen skolgång ges barnen möjligheten att lämna barnhemmen med en utbildning som gör dem självförsörjande.

Syfte:
Varför stödjer föreningen Barn och Framtid barnhem i ett avlägset land?
Föreningen Barn och Framtid utgår ifrån att genom att ge utsatta och ekonomiskt missgynnande barn en säker och trygg uppväxt och till en utbildning ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Vidare tror vi att riktat stöd till barn på lång sikt bidrar till att stärka det indiska samhället. I vuxen ålder kan dessa barn inte bara leva ett självständigt liv och försörja sina blivande familjer utan även bidra till såväl det lokala som det nationella samhället.

Är det relevant att fortfarande stödja Indien med svenska medel?
Världen har krympt sägs det ibland och inte sällan åsyftas bland annat att vi idag reser mer, vi upplever platser som för några decennier var näst intill otänkbara att nå. Men framför allt har världen krympt på grund av internet; information om vad som händer i världens alla hörn kan vi idag ta del av från köksbordet, så även information kring vad som händer i Indien.

Bilden av Indien är motsägelsefull, å ena sidan nämns det ofta att det går bra för Indien och att Indiens ekonomi och övrig utveckling går framåt. Tillväxttakten för Indiens ekonomi har de senaste åren varit minst sagt enastående därtill har landet på allvar blivit en stormakt på den internationella arenan. Å andra sidan är Indien fortfarande det land med till antalet flest människor som lever under absoluta fattigdomsstrecket dvs. man har mindre än 1 $ (köpkraftsjusterad) om dagen att leva på (Källa: varldskoll.se)

Även om det går bättre för Indien som land har utvecklingen inte kommit så långt att dessa framgångar kommer alla till gagn. Därför ser föreningen Barn och Framtid att riktat stöd till utsatta barn som ett högst relevant engagemang.

Metoder:
Hur gör vi detta?
Tack vare alla medlemmar och faddrar runt om i Sverige kan vi stödja tre barnhem i Indien.
Att vara fadder innebär att man stödjer ett barn med ett ekonomiskt bidrag under barndomen och många väljer även att stödja ”sitt” barn till en yrkesutbildning. Genom fadderintäkterna stödjer faddern även barnhemmets övriga barn eftersom de medel som finns till förfogande för barnhemmet helt enkelt räcker längre.

Som fadder får man:

  • veta hur det går för fadderbarnet i skolan och i det sociala livet på barnhemmet
  • kännedom om hälso- eller andra problem
  • information om vilken utbildning barnet valt att inrikta sig på
  • allmän kunskap om barnhemmen och om Indien

Om en fadder väljer att avsluta sitt åtagande drabba inte barnet eftersom barnhemmens policy är att alla barn ska ha jämlika villkor. Faddrar behövs för att barnhemmen ska kunna ge den bästa omsorg och utbildning som är möjlig att erbjuda barnen.

Självklart är det väsentligt för det enskilda barnet att ha en fadder och veta att någonstans i världen finns det en familj som bryr sig särskilt mycket om just ”mig”. Det som faddrar skickar till sitt fadderbarn i form av födelsedagspresenter, julklappar och andra högtider går direkt till fadderbarnet. Övriga barn får sina presenter från barnhemmets allmänna kassa och missgynnas inte.

På samma sätt går faddrars stöd till studier till det specifika fadderbarnet. Det säkerställer just det barnets möjligheter och skapar också en situation där ett barn som är studiemotiverat och inte har en fadder får därmed ökade möjligheter till stöd från barnhemmet.

Faddrarna bidrar i hög grad till att höja standarden på hemmen, möjligheterna för att barnen ska få en bra framtid och med att skapa glädje.

Utgångspunkt
Indien ratificerade barnkonventionen 1992

Vi stödjer de som arbetar i Indien med att utveckla anpassningen till barnkonventionen.

Etik:
Donationer

Ibland får vår förening donationer exempelvis kan det vara en medlem som fyller jämnt och tycker att hon/han har allt de behöver och vill istället att gratulanter ger en gåva till vår förening och ibland får vi kyrkokollekter. Dessa gåvor kan, om donatorn vill, öronmärkas till ett specifikt ändamål eller så är önskan att pengarna används där de behövs. Styrelsen ser sedan till att pengarna används på det sätt det var tänkt.

Policy för särskilda projekt

Föreningen driver ibland specifika projekt. Det har varit sådant som att laga läckande tak, bygga toaletter för yngre barn, och planer för att bidra till solceller och ombyggnad av ohygieniskt kök. Vid alla projekt tillämpar föreningen 80/20 regeln det vill säga föreningen stödjer maximalt med 80 % av totala kostnaden och barnhemmen med 20 %. På detta sätt, dvs. där båda parter bidrar, får vi ett delat ansvar ekonomiskt och moraliskt, som samtidigt blir mer hållbart då relevansen måste antas vara hög om barnhemmen själva är beredda att bidra med 20 %.

Jämlikhetsprincip
Vi ser inte barnhemmen som organisationer som står i beroendeställning till oss utan vi ser våra relationer till barnhemmen som ett partnerskap. Man kan lätt luras av tanken att barnhemmen är beroende av vår goda vilja men vi är lika beroende av dem för att kunna hjälpa. Det är vår övertygelse som förening att vi når våra mål bäst genom ett partnerskap med barnhemmen.

/Styrelsen för Barn och Framtid